Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Eigen Risico

* Deze voorwaarden zijn van het bedrijf Choose 2 Achieve, ook bekend als trainingsmaatje. Andere diensten die geboden worden bij trainingsmaatje maar door andere bedrijven geleverd worden, hebben hun eigen voorwaarden. Bij afname van zo'n dienst is bekend door welk bedrijf dit wordt afgenomen en gelden op dat moment de voorwaarden van dat bedrijf. 

Choose 2 Achieve vof heeft diverse diensten op het gebied van Sportseminars, Business- en Sportworkshops, Clinics, Sport trainingen en persoonlijke begeleiding met als doel om de prestaties van individuen en teams op sportgebied en op zakelijk gebied te verbeteren naar wens van het individu of team.

Choose 2 Achieve vof staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hoofddorp onder nummer 34281253 vanaf 2007.

Andere werknamen zijn:

 • C2A
 • trainingsmaatje
 • Train 2 Win
 • Love 2 Skate

1       Begrippen

 • Choose 2 Achieve vof of één van de andere werknamen wordt verder in deze voorwaarden genoemd als C2A.
 • Elke vorm van dienstverlening door C2A wordt algemeen als Dienst omschreven.
 • De afnemer van een Dienst, wordt als klant gezien en verder ook genoemd als Klant.
 • Wanneer een Klant een Dienst afneemt voor meerdere personen, worden de personen Deelnemers genoemd. De Klant zelf kan een Deelnemer zijn, maar hoeft niet.
 • Een artikel die een persoon koopt in de fysieke winkel of webshop wordt Product genoemd.
 • De persoon die een Product bestelt of koopt wordt Klant genoemd

2       Aanmelding en inschrijving

2.1      Aanmelding

Aanmelden voor een Dienst kan als individu of als team per Dienst voor de periode of tijdstip dat deze Dienst wordt aangeboden door C2A. Aanmeldingen kunnen mondeling of per e-mail bij Paul van de Ven of Heleen van de Ven gedaan worden of via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of invullen van het formulier op een website. C2A bevestigd de aanmelding per e-mail of schriftelijk samen met deze algemene voorwaarden. Door handtekening, mede als door akkoord per e-mail of door bevestiging middels betaling wordt aangenomen dat de klant, maar ook de deelnemer(s) bekend zijn met de algemene voorwaarden.

2.2      Inschrijving voor meerdere personen of team

Bij een teaminschrijving door één persoon, geldt de algemene voorwaarden ook voor de andere personen en daarmee deelnemers.

De Klant verklaart alle overige deelnemers die onder deze ene inschrijving vallen op de hoogte te brengen van de algemene voorwaarden van C2A.

2.3      Intake

Een intakegesprek kan onderdeel zijn voor de afname van een Dienst van C2A. Op basis hiervan kan C2A besluiten om een Dienst wel of niet te leveren aan de Deelnemer of het team waarvoor de Deelnemer zich wil aanmelden. C2A hoeft geen reden op te geven voor het wel of niet accepteren van een klant aan een dienst, maar C2A zal onder meer een inschatting maken op het kunnen bereiken van resultaten met de deelnemer(s).

In geval van een dienst met sport element erin, kan het bespreken van een SMA test resultaat een onderdeel zijn van de intake.

De gehele intake zal vertrouwelijk zijn en nooit door C2A door derden gedeeld worden, ook als een inschrijving niet door gaat. De intake zal wel met toestemming van de klant worden gedeeld met derden wanneer de dienst door een ingehuurde partij door C2A wordt geleverd.

Op basis van de intake kan de klant alsnog besluiten geen Dienst van C2A af te willen nemen, zonder opgaaf van reden.

3       Gezondheidsverklaring

3.1      Gezond

Elke Deelnemer verklaart dat hij/zij gezond is en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel en daarmee fysiek in staat is om mee te doen aan een Dienst van C2A. Bij twijfel verplicht de Deelnemer zich ertoe zijn arts te raadplegen.

3.2      Sporttest

C2A adviseert elke Deelnemer om alvorens aan sporttrainingen of persoonlijke sportbegeleiding van C2A mee te doen, eerst een sportkeuring uit te laten voeren bij het Sport Medisch Adviescentrum (SMA).

3.3      Hartslagmeter

C2A adviseert elke Deelnemer om sportactiviteiten uit te voeren met het dragen van een hartslagmeter. Hiernaast adviseert C2A elke Deelnemer naar zijn/haar eigen lichaam te luisteren en niet geforceerd door te gaan als je lichaam niet meer aan kan.

4       Aansprakelijkheid

4.1      Risico’s

Iedere Deelnemer is zich bewust van de risico’s die een sport met zich meebrengt. Deelname bij een Dienst van C2A is dan ook voor eigen risico. Bij bijzondere sporten zal extra op bijzondere risico's worden gewezen door de trainer.

4.2      Schade of letsel

C2A is niet aansprakelijk voor de schade (waaronder zaak- en letselschade) van een Deelnemer opgelopen tijdens of ten gevolge van de deelname aan een Dienst van C2A, inclusief de voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van C2A, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van C2A of van met de leiding van C2A belaste personen. De Deelnemer kan voor voornoemde schade ook niet organisatoren, of ingehuurde door C2A of andere deelnemers van de Dienst aansprakelijk stellen. Ook is C2A niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door C2A georganiseerde activiteiten.

4.3      Advies

C2A heeft  (sport) trainers en geen medici. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. C2A is niet aansprakelijk als de Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.

4.4      Resultaten

C2A heeft een inspanningsverplichting voor elke aanvaarde Dienst. C2A kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten door een Deelnemer.

5       Uitvoering Dienst

5.1      Deelnemer

Indien een Deelnemer niet kan deelnemen aan een Dienst of onderdeel van een Dienst (bv wegens ziekte), wordt verwacht dat de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan (de trainer van) C2A. Kosten van de Dienst worden doorberekend tenzij anders overeengekomen. Afhankelijk van de Dienst kan een datum, tijdstip en plaats worden verzet in overleg tussen C2A en Deelnemer.

5.2      C2A

Vooraf wordt door de datum, tijdstip en plaats van de Dienst door C2A en Deelnemer vastgesteld. Indien door welke omstandigheden dan ook een datum, tijdstip of plaats niet kan doorgaan is C2A bevoegd om een andere datum, tijdstip of plaats te plannen, meestal in overleg met de Deelnemer(s).

C2A kan besluiten een andere trainer in te zetten voor een Dienst, indien de afgesproken Dienst geleverd blijft. In de meeste gevallen zal dit in overleg met de Deelnemer(s) zijn.

C2A heeft een inspanningsverplichting conform de afgesproken Dienst; C2A kan niet garant staan voor het succes en welslagen van die Dienst noch voor de mate waarin deze Dienst bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.

6       Producten

In geval C2A een product levert met of zonder Dienst, levert C2A dit product als tussenpersoon en onder de condities van de leverancier van C2A. In dat geval zal C2A verwijzen naar de algemene voorwaarden, garantie en levering van deze leverancier. Na levering van het product aan de Deelnemer zal de Deelnemer met de leverancier contact op moeten nemen voor garantie of reparatie in geval van schade. C2A kan hierin adviseren en indien mogelijk bemiddelen.

7       Betaling

7.1      Factuur

Voor elke afgenomen of af te nemen Dienst bij C2A, zal C2A een factuur geven of sturen. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn. C2A kan besluiten de Dienst niet uit te voeren voor de Deelnemer indien niet betaald is binnen het gestelde termijn.

Bij de meeste Diensten zal voorafgaand aan de levering een factuur worden gestuurd. Voor langdurige Diensten op urenbasis, zal achteraf per maand een factuur gestuurd worden.

7.2      BTW

Op de Diensten van C2A wordt een BTW tarief van 21% gerekend. Bedragen van Diensten voor privé personen worden inclusief BTW genoemd. Diensten die aan bedrijven worden aangeboden hebben prijzen exclusief BTW. Een enkele dienst van C2A zit in een lager belastingtarief van 9%.  Dit heeft te maken met sportdiensten op accommodaties waar C2A ook de toegang en faciliteiten meeneemt in de dienstverlening (bijvoorbeeld bij maandelijkse huur van de ruimte in de accommodatie). 

7.3      Verhoging

C2A heeft het recht om kosten van een Dienst te verhogen voor een nieuwe periode of nieuwe Dienst. Voor een langdurige Dienst kunnen de tarieven wijzigen gedurende de afgesproken termijn met een Deelnemer. In dat geval heeft de Deelnemer het recht om de Dienst te beëindigen met ingang van het nieuwe tarief.

8       Afmelding/ Ontbinding

8.1      Door Deelnemer

Een Deelnemer van een Dienst gaat akkoord met de kosten en de periode van de levering van de Dienst. Bij Diensten met een vooraf afgesproken periode is opzeggen terwijl de Dienst al in uitvoer is, geen optie. Bij geen deelname terwijl de Dienst al in uitvoer is, is restitutie van de betaalde kosten niet meer mogelijk.

Restitutie of uitstel van betaling is mogelijk indien dit ruim voorafgaand aan de afgesproken datum van levering gebeurt en er geen andere kosten specifiek voor deze Dienst gemaakt zijn. Bij inhuur van derden of inkoop van specifieke producten ten behoeve van een Dienst (conform afspraak), zijn mogelijk kosten gemaakt, die bij afstel alsnog betaald moeten worden door de Deelnemer.

Bij Diensten zonder vaste afgesproken periode en op urenbasis, wordt het opzeggen van de Dienst door Deelnemer een maand van te voren gevraagd.

8.2      Door C2A

C2A behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname  aan een Dienst te beëindigen indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de C2A hiervoor aansprakelijk wordt gehouden.

Indien door welke omstandigheden dan ook een Dienst niet kan doorgaan is C2A bevoegd om een ander moment te plannen of geheel af te lasten. De Dienst zal dan niet in rekening worden gebracht en geld zal naar verhouding van de niet gegeven Dienst worden terugbetaald indien dit niet op een andere moment uitgevoerd kan worden.

9       Vertrouwelijkheid

9.1         Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van C2A persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. C2A verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt C2A nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

9.2      Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

C2A zal geen vertrouwelijk informatie of gebeurtenissen delen met derden of verspreiden op internet wat tijdens of rondom een Dienst besproken wordt of gebeurt, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Deelname op persoonlijke naam aan een Dienst zal niet aan derden verstrekt worden, tenzij met toestemming van de persoon.

Elke Deelnemer is bij deze ook verplicht om geen (vertrouwelijke) informatie van mede Deelnemers te verspreiden aan derden zonder voorafgaande toestemming van deze andere Deelnemer(s).

9.3      Reclame

Voor reclame doeleinden zal C2A van de bedrijfsnaam van de Deelnemer(s) gebruik maken tenzij vooraf door de Deelnemer, Klant of het bedrijf wordt verzocht dit niet te doen. Ook zullen korte filmpjes of foto’s bij de uitvoering van de Dienst gebruikt worden voor reclame tenzij dit uitdrukkelijk door een Deelnemer of bedrijf wordt verzocht om dit niet te doen. Bij de reclame uitingen streven we naar het tonen van sfeerimpressies en nette afbeeldingen, waarbij de vertrouwelijkheid niet beschaamd wordt en persoonlijke namen niet genoemd worden. Wanneer een Deelnemer ook niet op een herkenbare en of onherkenbare manier in een foto of film gezien wilt worden, wordt gevraagd dit voorafgaand aan de Dienst aan te geven.

Wij waarderen het als een Deelnemer een recensie schrijft op internet (Facebook, Twitter, of andere websites), waarbij de Deelnemer geen namen van andere deelnemers mag noemen tenzij daar vooraf overeenstemming is met de betreffende deelnemers. C2A kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie van mensen buiten C2A.

10    Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. C2A zal indien een e-mail adres bekend is bij C2A, de Deelnemer tijdens de looptijd van een Dienst hierover informeren.

 

Image

Choose 2 Achieve is jouw vergadermaatje!
KvK: 34281253 per 24-08-2007